افراد

مهدی قطعی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: ghatee@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542531

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/ghatee

  • سوابق تحصیلی


رزومه


دكتري رياضي كاربردي (علوم كامپيوتر) دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، ايران، 1388