افراد

مهدي تشکري هاشمي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: hashemi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542522

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/hashemi

  • سوابق تحصیلی