افراد

فرناز هوشمند خلیق

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: f.hooshmand.khaligh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545659

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/f.hooshmand.khaligh

  • سوابق تحصیلی