افراد

محمدحسن شیرعلی شهرضا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: hshirali@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542548

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی