افراد

مصطفي شمسي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: m_shamsi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542538

صفحه شخصي: http://math-cs.aut.ac.ir/~shamsi

  • سوابق تحصیلی