افراد

مهدي دهقان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mdehghan@aut.ac.ir

شماره تلفن: +98(021)64542503

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی