افراد

مرتضي ميرمحمدرضائي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: mmreza@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545654

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی