افراد

علیرضا مفیدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: mofidi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542515

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/mofidi

  • سوابق تحصیلی