افراد

علي محدث خراساني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: mohades@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545657

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/mohades

  • سوابق تحصیلی