افراد

مسعود پورمهديان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: mpourmahd@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545664

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/mpourmahd

  • سوابق تحصیلی