افراد

محمدرضا رفسنجاني صادقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: msadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542531

صفحه شخصي: http://math-cs.aut.ac.ir/msadeghi/

  • سوابق تحصیلی