افراد

بهزاد نجفی سقزچی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: behzad.najafi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545669

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/behzad.najafi

  • سوابق تحصیلی

کارشناسی

1371 تا 1377

دانشگاه صنعتی شريف

کارشناسی ارشد

1377 تا 1379

دانشگاه صنعتی اميرکبير

دکتری

1379 تا 1384

دانشگاه صنعتی اميرکبير