افراد

مهدی رستمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: mross@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542547

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/mross

  • سوابق تحصیلی