افراد

سيدناصر هاشمي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: nhashemi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545672

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/nhashemi

  • سوابق تحصیلی