افراد

سيدناصر هاشمي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: nhashemi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545672

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی