افراد

سعيد رضاخواه ورنوسفادراني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: rezakhah@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542504

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/rezakhah

  • سوابق تحصیلی