افراد

عبدالحميد رياضي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: riazi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/riazi

  • سوابق تحصیلی