افراد

عبدالحميد رياضي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: riazi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی