افراد

سيدمنصور واعظ پور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: vaez@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542526

صفحه شخصي: math-cs.aut.ac.ir/vaezpour

  • سوابق تحصیلی