افراد

فاطمه زارع میرک آباد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: f.zare@aut.ac.ir

شماره تلفن: +982164545674

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/f.zare

  • سوابق تحصیلی

دانشگاه تهران                                                                                     1388-1384

دکتری: بیوانفورماتیک

عنوان پايان نامه: الگوريتمهايپيداكردنموتيف (الگو)  در توالي هاي زيستي

 

دانشگاه صنعتی شریف                                                                      1381-1379

كارشناسي ارشد: علوم کامپیوتر

عنوان پايان نامه: كاربردزنجيرههايماركفدرحلمسئلههايشمارشي


دانشگاه صنعتی امیرکبیر                                                              1375-1370

كارشناسي: رياضي - كاربرد كامپيوتر