تعداد مقالات و کیفیت مقالات برای صدور مجوز دفاع دانشجوی دکتری چیست؟

 | تاریخ ارسال: 1401/5/20 | 
 1. تعداد مقالات و کیفیت مقالات برای صدور مجوز دفاع دانشجوی دکتری چیست؟
 •  دانشجویان در یکی از حالتهای زیر میتوانند با حداکثر سقف نمره (مرتبه عالی) دفاع نمایند
 • پذیرش و یا چاپ حداقل  ۲ مقاله  ISI  با مرتبه حداقل
 • پذیرش و یا چاپ  ۱ مقاله   ISI در مجله با مرتبه     و  ۱مقاله علمیپژوهشی معتبر داخلی (اعتبار مجله توسط گروه آموزشی دانشکده تعیین میگردد)
 • پذیرش و یا چاپ  ۱ مقاله  ISI در مجله ویژه "شاخص" با مرتبه  دارای کیفیت بسیار بالا
 • )۴پذیرش و یا چاپ  ۱مقاله  ISIو یک ثبت اختراع بینالمللی  ،US Patent یا  European  Patent و Japan Patent
 • پذیرش و یا چاپ یک مقاله  ISIبا مرتبه  و یک مقاله مروری با مرتبه حداقل
 • پذیرش و یا چاپ یک مقاله  ISIبا مرتبه حداقل  و یک مقاله انگلیسی در مجله امیرکبیر
 • دانشجویان میتوانند پس از نیمسال نهم تحصیلی (ورود به نیمسال  )۱۰با حداکثر یک سطح پائینتر
(حداکثر مرتبه بسیارخوب) به شرح زیر دفاع نمایند
 • پذیرش و یا چاپ  ۱مقاله  ISIبا حداقل مرتبه
 • پذیرش و یا چاپ  ۲مقاله  ISIکه یکی از آنها دارای حداقل مرتبه  و دیگری دارای مرتبه  باشد.
 • پذیرش و یا چاپ  ۱مقاله  ISIبا مرتبه  و  ۱مقاله علمیپژوهشی معتبر داخلی (اعتبار مجله توسط گروه آموزشی دانشکده تعیین میگرددCAPTCHA
دفعات مشاهده: 6770 بار   |   دفعات چاپ: 122 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر