رشته ریاضی کاربردی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 

ریاضی کاربردی

دوره تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی کاربردی در سال ۱۳۷۴ با تاسیس مقطع کارشناسی ارشد و در سال ۱۳۷۵ با راه‌اندازی دوره دکتری آغاز به کار نمود.

در حال حاضر گروه ریاضی کاربردی سالانه حدود ۲۵ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و حدود ۱۰ دانشجوی دکتری در مقطع دکتری پذیرش می‌نماید.

سیلابس درسی گروه ریاضی کاربردی به شرح زیر می باشد:
 

گرایش آنالیز عددی- دروس الزامی

شماره درس نام درس تعداد واحد
۱ آنالیز عددی پیشرفته ۳
۲ آنالیز حقیقی ۳
 
گرایش آنالیز عددی- دروس تخصصی- اختیاری
شماره درس نام درس تعداد واحد پیش نیاز یا هم نیازها
۱ روش های عددی در جبر خطی ۳ -
۲ حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی ۳ آنالیز عددی پیشرفته
۳ حل عددی معادلات انتگرال ۳ آنالیز عددی پیشرفته
۴ نظریه معادلات انتگرال ۳ آنالیز حقیقی
۵ حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی ۳ آنالیز عددی پیشرفته
۶ روش عناصر متناهی ۳ آنالیز عددی پیشرفته و آنالیز حقیقی
۷ نظریه تقریب ۳ آنالیز عددی پیشرفته و آنالیز حقیقی
۸ موجکها و کاربرد آنها ۳ آنالیز حقیقی
۹ حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال کسری ۳ آنالیز عددی پیشرفته
۱۰ حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی ۳ آنالیز عددی پیشرفته
۱۱ آنالیز بازه ایی ۳ روشهای عددی در جبر خطی
۱۲ مدلسازی ریاضی ۳ -
۱۳ روشهای بدون شبکه ۳ آنالیز عددی پیشرفته
۱۴ مباحث ویژه در آنالیز عددی ۳ اجازه گروه
 
 
 
گرایش بهینه سازی- دروس اصلی
شماره ردیف نام درس تعداد واحد
۱ بهینه سازی خطی پیشرفته ۱ ۳
۲ بهینه سازی غیرخطی پیشرفته ۱ ۳
 
گرایش بهینه سازی- دروس تخصصی- اختیاری
شماره درس نام درس تعداد واحد پیش نیاز یا هم نیازها
۱ برنامه ریزی پویا ۳  
۲ برنامه ریزی صحیح ۳  
۳ بهینه سازی ترکیبیاتی ۳  
۴ بهینه سازی تصادفی ۳  
۵ بهینه سازی خطی پیشرفته ۲ ۳  
۶ بهینه سازی پیشرفته غیرخطی ۲ ۳  
۷ بهینه سازی خطی نیمه نامتناهی ۳  
۸ بهینه سازی چند هدفه ۳  
۹ بهینه سازی شبکه ایی ۳  
۱۰ بهینه سازی ناهموار ۳  
۱۱ بهینه سازی و شبکه های عصبی ۳  
۱۲ بهینه سازی محدب ۳  
۱۳ حساب تغییرات و کنترل بهینه ۳  
۱۴ روش های نقطه درونی ۳  
۱۵ شبیه سازی پیشرفته ۳  
۱۶ کنترل بهینه تصادفی ۳  
۱۷ کنترل خطی و غیرخطی ۳  
۱۸ مدل سازی ریاضی ۳  
۱۹ نظریه بازی و کاربردها ۳  
۲۰ نطریه مکان یابی ۳  
۲۱ مباحث ویژه در بهینه سازی ۳  
 گرایش رمز و کد- دروس اصلی
کد درس نام درس تعداد واحد
۱۰۱ الگوریتم و محاسبه ۳
۱۰۲ نظریه اطلاعات ۳
 
گرایش رمز - دروس الزامی- انتخابی
شماره درس نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز یا هم نیازها
جمع نظری عملی
*۲۰۱ رمزنگاری ۱ ۳ ۴۸ ۴۸   ۱۰۱ و ۱۰۲
۲۰۲ رمزنگاری ۲ ۳ ۴۸ ۴۸   ۲۰۱
۲۰۳ امنیت شبکه ۳ ۴۸ ۴۸   ۲۰۱
۲۰۴ روشهای آماری در رمزنگاری ۳ ۴۸ ۴۸   ۲۰۱
۲۰۵ پنهان سازی اطلاعات ۳ ۴۸ ۴۸   ۱۰۱ و ۱۰۲
۲۰۶ امنیت پایگاه داده ۳ ۴۸ ۴۸   ۲۰۱
۲۰۷ نطریه اعداد محاسباتی ۳ ۴۸ ۴۸   ۲۰۱
۲۰۸ پروتکلهای رمزنگاری ۳ ۴۸ ۴۸   ۲۰۱
۲۰۹ روشهای صوری در رمزنگاری ۳ ۴۸ ۴۸   ۲۰۱
۲۱۰ مباحث ویژه در رمزنگاری ۳ ۴۸ ۴۸   اجازه گروه
*گذراندن درس ۲۰۱ ازاین جدول برای دانشجویان زمینه تخصصی رمز اجباری است


گرایش کد- دروس الزامی- انتخابی
شماره درس نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز یا هم نیازها
جمع نظری عملی
*۳۰۱ کدگذاری ۱ ۳ ۴۸ ۴۸   ۱۰۱ و ۱۰۲
۳۰۲ کدگذاری ۲ ۳ ۴۸ ۴۸   ۳۰۱
۳۰۳ کدگذاری شبکه ۳ ۴۸ ۴۸   ۳۰۱
۳۰۴ الگوریتمهای کدگشایی تکراری ۳ ۴۸ ۴۸   ۳۰۲
۳۰۵ کدگذاری فضا-زمان ۳ ۴۸ ۴۸   ۳۰۱
۳۰۶ کدگذاری منبع ۳ ۴۸ ۴۸   ۱۰۱
۳۰۷ نطریه اطلاع و کدگذاری کوانتومی ۳ ۴۸ ۴۸   ۳۰۱
۳۰۸ کدهای حلقه مبنا ۳ ۴۸ ۴۸   ۳۰۱
۳۰۹ کد شبکه خطی تصحیح کندده خطا ۳ ۴۸ ۴۸   ۳۰۳
۳۱۰ مباحث ویژه در کدگذاری ۳ ۴۸ ۴۸   اجازه گروه
*گذراندن درس ۳۰۱ ازاین جدول برای دانشجویان زمینه تخصصی کد اجباری است
 


گرایش ریاضی مالی- دروس اصلی
شماره درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیش نیاز یا هم نیاز
جمع نظری عملی
۱ ریاضی مالی ۱ ۳ ۴۸ ۴۸   نظریه اندازه و احتمال و هم نیاز با حسابان تصادفی
۲ حسابان تصادفی در مالی ۳ ۴۸ ۴۸   نظریه اندازه و احتمال
 
گرایش ریاضی مالی- دروس اختیاری
شماره درس نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیش نیاز یا هم نیاز
جمع نظری عملی
۱ ریاضی مالی ۲ ۳ ۴۸ ۴۸    
۲ روشهای عدد در ریاضی مالی ۳ ۴۸ ۴۸    
۳ معادلات دیفرانسیل تصادفی در بازارهای مالی ۳ ۴۸ ۴۸    
۴ نیم مارتیگل ها در بازارهای مالی ۳ ۴۸ ۴۸    
۵ حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی در بازارهای مالی ۳ ۴۸ ۴۸    
۶ معادلات دیفرانسیل پاره ای در ریاضی مالی ۳ ۴۸ ۴۸   نظریه اندازه و احتمال
۷ روشهای مونت کارلو برای مالی ۳ ۴۸ ۴۸    
۸ روشهای آماری برای مالی ۳ ۴۸ ۴۸   -
۹ ارزیابی و مدیریت ریسک ۳ ۴۸ ۴۸   -
۱۰ نظریه سبد مالی تصادفی ۳ ۴۸ ۴۸    
۱۱ سری های زمانی مالی ۳ ۴۸ ۴۸    
۱۲ مهندسی مالی ۳ ۴۸ ۴۸   -
۱۳ حسابان ملیون و کاربردهای آن ۳ ۴۸ ۴۸    
۱۴ فرآیندهای لوی در ریاضی مالی ۳ ۴۸ ۴۸    
۱۵ ریسک عملیاتی ۳ ۴۸ ۴۸    
۱۶ ریاضیات سرمایه گذاری ۳ ۴۸ ۴۸   -
۱۷ تحلیل داده های با ابعاد بالا ۳ ۴۸ ۴۸    
۱۸ کنترل بهینه در ریاضی مالی ۳ ۴۸ ۴۸   حسابان تصادفی در مالی
۱۹ مباحث ویژه در ریاضی مالی ۳ ۴۸ ۴۸   اجازه گروه
 


گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی- جدول دروس تخصصی انتخابی
شماره ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیازها و هم نیازها
۱ معادلات دیفرانسیل عادی ۲ ۳ معادلات دیفرانسیل عادی ۱
۲ معادلات دیفرانسیل پاره ایی ۲ ۳ معادلات دیفرانسیل پاره ایی ۱
۳ دستگاههای دینامیکی گسسته ۱ ۳ مبانی سیستمهای دینامیکی (کارشناسی)
۴ نظریه انفراد۱ ۳ نظریه مقدمات معادلات دیفرانسیل (کارشناسی)
۵ دستگاههای دینامیکی ۲ ۳ دستگاههای دینامیکی ۱
۶ روشهای تغییراتی در معادلات دیفرانسیل ۳ معادلات دیفرانسیل پاره ایی ۱
دانشجو باید دست کم یک درس از میان دروس جدول فوق انتخاب نماید
 
گرایش معادلات دیفرانسیل عادی- دروس تخصصی- اختیاری
شماره ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیازها و هم نیازها
۱ نظریه اشتورم و ولیویل ۳ معادلات دیفرانسیل عادی ۱
۲ معادلات انتگرال ۳ معادلات دیفرانسیل عادی ۱
۳ آنالیز مجانبی ۳ توابع مختلط و معادلات دیفرانسیل عادی ۱
۴ حساب تغییرات ۳  
۵ دستگاههای دینامیکی با بعد نامتناهی ۳ معادلات دیفرانسیل عادی ۱
۶ معادلات دیفرانسیل کسری ۳ توابع مختلط (کارشناسی)
۷ معادلات دیفرانسیل تاخیری ۳ دستگاههای دینامیکی ۱
۸ ابزارهای اساسی در معادلات دیفرنسیل ۳ آنالیز حقیقی ۱
۹ مباحث ویژه در معادلات دیفرانسیل عادی ۳ اجازه گروه
 
گرایش معادلات دیفرانسیل پاره ایی
شماره ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیازها و هم نیازها
۱ معادلات بیضوی ۳ معادلات دیفرانسیل پاره ایی ۱
۲ کاربردهای گروه لی در معادلات دیفرانسیل ۳ معادلات دیفرانسیل پاره ایی ۱
۳ معادلات تحولی و نیم گروه ها ۳ معادلات دیفرانسیل پاره ایی ۱
۴ مسائل وارون ۳ معادلات دیفرانسیل پاره ایی ۱
۵ معادلات هذلولوی ۳ معادلات دیفرانسیل پاره ایی ۱
۶ ریاضیات زیستی ۳ دستگاههای دینامکی ۱
۷ نظریه کنترل ۳ دستگاههای دینامکی ۱
۸ ریاضی فیزیک ۱ ۳ آنالیز حقیقی ۱
۹ ریاضی فیزیک ۲ ۳ آنالیز حقیقی ۱
۱۰ مباحث ویژه در معادلات دیفرانسیل پاره ایی ۳ اجازه گروه
 
گرایش سیستمهای دینامیکی- دروس تخصصی اختیاری
شماره ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیازها و هم نیازها
۱ نظریه ارگودیک ۳ آنالیز حقیقی ۱
۲ دینامیک مختلط ۳ توابع مختلط (کارشناسی) با اجازه استاد
۳ نظریه سیکل های حدی ۳ دستگاههای دینامیکی ۱
۴ نظریه سیستمهای کند-تند و سیکلهای کانارد در صفحه ۳ دستگاههای دینامیکی ۱
۵ انشعاب در سیستمهای هامیلتونی ۳ دستگاههای دینامیکی ۱
۶ نظریه معدل گیری و فرم های نرمال ۳ دستگاههای دینامیکی ۱
۷ روشهای محاسباتی در دستگاههای دینامیکی ۳ دستگاههای دینامیکی ۱
۸ نظریه انفراد ۲ ۳ نظریه انفراد ۱
۹ دینامیک هم پایا ۳ نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل (کارشناسی) و مبانی جبر (کارشناسی)
۱۰ مباحث ویژه در دستگاههای دینامیکی ۳ اجازه گروه

دانشجو موظف است دست کم یک درس از مجموعه درسهای جداول شماره ۳و۴و۵ را اختیار کند

تبصره: دانشجو باید با نظر گروه حداکثر یک درس از درسهای کارشناسی ارشد مرتبط خارج از جداول ۲ الی ۵ را اختیار کند

 
 
 

 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 12860 بار   |   دفعات چاپ: 553 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر