رشته علوم کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 
چارت درسی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

دانشجویان علوم کامپیوتر جهت تکمیل دوره کارشناسی ارشد میبایست دروس زیر را اخذ کنند:
  • سه درس جدول دروس الزامی گرایش (۹ واحد)
  • سه درس از جدول دروس تخصصی-انتخابی گرایش (۹ واحد)
  • یک درس اختیاری در سطح دانشکده/دانشگاه با تایید گروه/استاد راهنما (۳ واحد)
  • سمینار علوم کامپیوتر (۲ واحد)
  • پایان نامه کارشناسی ارشد (۶ واحد)
  1. دروس گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی

جدول دروس الزامی گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی
ردیف نام درس تعداد واحدها
۱ داده کاوی محاسباتی ۳
۲ الگوریتم های پیشرفته ۳
۳ هوش مصنوعی پیشرفته ۳

   
جدول دروس تخصصی-انتخابی گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی
ردیف نام درس تعداد واحدها ساعت پیشنیاز یا زمان ارائه درس
نظری عملی جمع
۱ محاسبات نرم ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۲ سیستم های خبره ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۳ یادگیری ماشین ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۴ پردازش زبان های طبیعی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۵ یادگیری ماشین آماری ۳ ۴۸ - ۴۸ یادگیری ماشین
۶ سیستم های دینامیکی گسسته ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۷ الگوریتم های هوشمند ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۸ سیستم های چند عامله ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۹ یادگیری ژرف ۳ ۴۸ - ۴۸ یادگیری ماشین
۱۰ داده کاوی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۱۱ بهینه سازی شبکه پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۱۲ مباحث ویژه در هوش مصنوعی ۳ ۴۸ - ۴۸ اجازه استاد درس
۱۳ مباحث ویژه در محاسبات نرم ۳ ۴۸ - ۴۸ اجازه استاد درس
  1. دروس گرایش داده کاوی

جدول دروس الزامی گرایش داده کاوی
ردیف نام درس تعداد واحدها
۱ داده کاوی محاسباتی ۳
۲ الگوریتم های پیشرفته ۳
۳ داده کاوی ۳
 

جدول دروس تخصصی-انتخابی گرایش داده کاوی
ردیف نام درس تعداد واحدها ساعت پیشنیاز یا زمان ارائه درس
نظری عملی جمع
۱ ریاضیات یادگیری ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۲ بهینه سازی محدب ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۳ بهینه سازی ترکیبیاتی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۴ یادگیری ماشین ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۵ یادگیری ماشین آماری ۳ ۴۸ - ۴۸ یادگیری ماشین
۶ داده کاوی پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی
۷ متن کاوی و وب کاوی ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی
۸ انتخاب ویژگی و استخراج ویژگی ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی
۹ گراف کاوی ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی یا اجازه استاد
۱۰ مدل های گرافی احتمالاتی ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی یا اجازه استاد
۱۱ شبکه های پیچیده ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی یا اجازه استاد
۱۲ دیداری سازی داده ها ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی یا اجازه استاد
۱۳ شناسایی دور افتاده ها ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی یا اجازه استاد
۱۴ مدل سازی و پردازش مه داده ها ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی
۱۵ یادگیری ژرف ۳ ۴۸ - ۴۸ یادگیری ماشین
۱۶ مباحث ویژه در داده کاوی ۳ ۴۸ - ۴۸ اجازه استاد


  1. دروس گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه

جدول دروس الزامی گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه
ردیف نام درس تعداد واحدها
۱ داده کاوی محاسباتی ۳
۲ الگوریتم های پیشرفته ۳
۳ نظریه محاسبه پیشرفته ۳

 
جدول دروس تخصصی-انتخابی گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه
ردیف نام درس تعداد واحدها ساعت پیشنیاز یا زمان ارائه درس
نظری عملی جمع
۱ نظریه بازگشت و محاسبه پذیری ۳ ۴۸ - ۴۸ اجازه استاد درس
۲ پیچیدگی محاسبه ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۳ پیچیدگی محاسبه پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۴ الگوریتم های موازی ۳ ۴۸ - ۸۴ -
۵ الگوریتم های تصادفی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۶ طراحی و تحلیل الگوریتم ها ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۷ مبانی نظری رمزنگاری ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۸ نظریه بازی ها ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۹ نظریه پیشرفته گراف ها ۳ ۴۸ - ۴۸ گراف ها و الگوریتم ها
۱۰ الگوریتم های ترکیبیاتی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۱۱ گراف ها و الگوریتم ها ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۱۲ الگوریتم های تقریبی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۱۳ هندسه محاسباتی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۱۴ ترکیبیات ۳ ۴۸ - ۴۸ آنالیز ترکیبی ۱
۱۵ ترکیبیات ساختمند ۳ ۴۸ - ۴۸ -
۱۶ آنالیز محاسباتی ۳ ۴۸ - ۴۸ منطق ریاضی، آنالیز یاضی
۱۷ مباحث ویژه در نظریه محاسبه ۳ ۴۸ - ۴۸ اجازه استاد درسCAPTCHA
دفعات مشاهده: 16430 بار   |   دفعات چاپ: 361 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر