رشته علوم کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 

علوم کامپیوتر

دوره تحصیلات تکمیلی گروه علوم کامپیوتر در سال ۱۳۸۶ با تاسیس مقطع کارشناسی ارشد آغاز به کار نمود. در حال حاضر گروه علوم کامپیوتر سالانه حدود ۳۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۷ دانشجو در مقطع دکتری پذیرش می‌نماید.

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه علوم کامپیوتر در دوره کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه‌های زیر می‌باشد:

 • داده کاوی

 • محاسبات نرم و هوش مصنوعی

 • الگوریتم و نظریه محاسبه

 • نظریه سیستم ها

   

   

  درس اجباری همه گرایش های علوم کامپیوتر   :  الگوریتم پیشرفته
  گرایش الگوریتم:
  درس اجباری :نظریه محاسبه پیشرفته
  درس انتخابی: هندسه محاسباتی
  گرایش  محاسبات نرم و هوش
  درس اجباری : :  هوش مصنوعی پیشرفته
  درس انتخابی: یادگیری ماشین
  گرایش  داده کاوی:
  درس اجباری: داده کاوی
  درس انتخابی: یادگیری ماشین  سیلابس درسی دروس رشته علوم کامپیوتر به شرح زیر است:

  جدول شماره ۱-۱:  درسهای الزامی گرایش منطق و روشهای صوری

  شماره ردیف نام درس تعداد واحد
  ۱ داده کاوی محاسباتی ۳
  ۲ الگوریتم های پیشرفته ۳
  ۳ وارسی گر مدل ۳
   
   
  جدول شماره ۲-۱:  درسهای تخصصی – انتخابی گرایش زبان های رسمی و روشهای صوری
  ردیف نام درس تعداد واحدها ساعت پیشنیاز یا زمان ارائه درس
  نظری عملی جمع
  ۱ وارسی گر مدل ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۲ اثبات خودکار ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۳ برنامه سازی منطق ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۴ معناشناسی صوری ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۵ توصیف صوری نرم افزار ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۶ درستی یابی نرم افزار ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۷ مباحث ویژه در روش های صوری ۳ ۴۸ - ۴۸ اجازه استاد درس
  دانشجو موظف است دست کم ۶ واحد از درس های جدول شماره ۲-۱ را اختیارکند.
  دانشجو باید با نظر گروه دو درس از درس های جدول های ۱-۱ الی ۱-۷ یا ۲-۱ الی ۲-۷ و یا یکی از دوره های کارشناسی ارشد مرتبط را اختیار کند.
   
  جدول شماره ۱-۲: درسهای الزامی گرایش محاسبات علمی
  شماره ردیف نام درس تعداد واحد
  ۱ داده کاوی محاسباتی ۳
  ۲ الگوریتم های پیشرفته ۳
  ۳ محاسبات ماتریسی ۳
   
   
  جدول شماره ۲-۲: درسهای تخصصی- انتخابی محاسبات علمی
  ردیف نام درس تعداد واحدها ساعت پیشنیاز یا زمان ارائه درس
  نظری عملی جمع
  ۱ نرم افزار ریاضی پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ آنالیز عددی ۱
  ۲ برنامه ریزی خطی عددی ۳ ۴۸ - ۴۸ جبرخطی
  ۳ بهینه سازی غیرخطی- عددی ۳ ۴۸ - ۴۸ جبرخطی عددی یا آنالیز عددی ۱ یا محاسبات ماتریسی
  ۴ برنامه ریزی خطی پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ برنامه ریزی خطی عددی یا اجازه مدرس
  ۵ بهینه سازی غیرخطی پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ جبرخطی عددی یا آنالیز عددی۱ یا محاسبات ماتریسی یا اجازه گروه
  ۶ جبرخطی عددی پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ جبرخطی عددی یا محاسبات ماتریسی یا اجازه استاد درس
  ۷ معادلات انتگرال و دیفرانسیل عددی ۳ ۴۸ - ۴۸ آنالیز عددی ۱
  ۸ معادلات دیفرانسیل پاره ایی عددی ۳ ۴۸ - ۴۸ آنالیز عددی ۱
  ۹ تکنولوژی ماتریس های تنک ۳ ۴۸ - ۴۸ جبرخطی عددی یا محاسبات ماتریسی یا اجازه استاد درس
  ۱۰ مدل سازی و طراحی هندسی ۳ ۴۸ - ۴۸ جبرخطی عددی یا محاسبات ماتریسی یا موافقت استاد درس
  ۱۱ برنامه ریزی صحیح و شبکه ۳ ۴۸ - ۴۸ جبرخطی عددی، یا برنامه ریزی خطی عددی یا موافقت استاد درس
  ۱۲ بهینه سازی ترکیبیاتی ۳ ۴۸ - ۴۸ جبرخطی عددی، یا برنامه ریزی خطی عددی یا اجازه استاد درس
  ۱۳ الگوریتم های موازی برای محاسبات علمی ۳ ۴۸ - ۴۸ آنالیز عددی ۱ یا اجازه استاد درس
  ۱۴ معادلات دیفرانسیل تصادفی عددی ۳ ۴۸ - ۴۸ آنالیز عددی ۱ یا اجازه استاد درس
  ۱۵ معادلات دیفرانسیل پاره ایی تصادفی عددی ۳ ۴۸ - ۴۸ معادلات دیفرانسیل تصادفی عادی، شبیه سازی
  ۱۶ شبیه سازی ۳ ۴۸ - ۴۸ نظریه احتمال و فرآیندها تصادفی، آمار
  ۱۷ مباحث ویژه در محاسبات علمی ۳ ۴۸ - ۴۸ اجازه استاد درس
  دانشجو موظف است دست کم ۶ واحد از درس های جدول شماره ۲-۲ را اختیارکند.
  دانشجو باید با نظر گروه دو درس از درس های جدول های ۱-۱ الی ۱-۷ یا ۲-۱ الی ۲-۷ و یا یکی از دوره های کارشناسی ارشد مرتبط را اختیار کند.
   
   
  جدول شماره ۱-۳: درسهای الزامی گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه
  شماره ردیف نام درس تعداد واحدها
  ۱ داده کاوی محاسباتی ۳
  ۲ الگوریتم های پیشرفته ۳
  ۳ نظریه محاسبه پیشرفته ۳
   
   
  جدول شماره ۲-۳: درسهای تخصصی- انتخابی گرایش نظریه محاسبه
  کد درس نام درس تعداد واحدها ساعت پیشنیاز یا زمان ارائه درس
  نظری عملی جمع
  ۱ نظریه بازگشت و محاسبه پذیری ۳ ۴۸ - ۴۸ اجازه استاد درس
  ۲ پیچیدگی محاسبه ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۳ پیچیدگی محاسبه پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۴ الگوریتم های موازی ۳ ۴۸ - ۸۴ -
  ۵ الگوریتم های تصادفی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۶ طراحی و تحلیل الگوریتم ها ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۷ مبانی نظریه رمزنگاری ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۸ نظریه بازی ها ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۹ نظریه پیشرفته گراف ها ۳ ۴۸ - ۴۸ گراف ها و الگوریتم ها
  ۱۰ الگوریتم های ترکیبیاتی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۱۱ گراف ها و الگوریتم ها ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۱۲ الگوریتم های تقریبی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۱۳ هندسه محاسباتی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۱۴ ترکیبیات ۳ ۴۸ - ۴۸ آنالیز ترکیبی ۱
  ۱۵ ترکیبیات ساختمند ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۱۶ آنالیز محاسباتی ۳ ۴۸ - ۴۸ منطق ریاضی، آنالیز یاضی
  ۱۷ مباحث ویژه در نظریه محاسبه ۳ ۴۸ - ۴۸ اجازه استاد درس
  دانشجو موظف است دست کم ۶ واحد از درس های جدول شماره ۲-۳ را اختیارکند.
  دانشجو باید با نظر گروه دو درس از درس های جدول های ۱-۱ الی ۱-۷ یا ۲-۱ الی ۲-۷ و یا یکی از دوره های کارشناسی ارشد مرتبط را اختیار کند.
   
  جدول شماره ۱-۴: درسهای الزامی گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی
  شماره ردیف نام درس تعداد واحدها
  ۱ داده کاوی محاسباتی ۳
  ۲ الگوریتم های پیشرفته ۳
  ۳ هوش مصنوعی پیشرفته ۳
   
   
   
   
  جدول شماره ۲-۴: درسهای تخصصی – انتخابی محاسبات نرم و هوش مصنوعی
  کد درس نام درس تعداد واحدها ساعت پیشنیاز یا زمان ارائه درس
  نظری عملی جمع
  ۱ محاسبات نرم ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۲ هوش مصنوعی پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۳ سیستم های خبره ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۴ یادگیری ماشین ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۵ پردازش زبان های طبیعی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۶ یادگیری ماشین آماری ۳ ۴۸ - ۴۸ یادگیری ماشین
  ۷ سیستم های دینامیکی گسسته ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۸ الگوریتم های هوشمند ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۹ سیستم های چند عامله ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۱۰ یادگیری ژرف ۳ ۴۸ - ۴۸ یادگیری ماشین
  ۱۱ داده کاوی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۱۲ بهینه سازی شبکه پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۱۳ مباحث ویژه در هوش مصنوعی ۳ ۴۸ - ۴۸ اجازه استاد درس
  ۱۴ مباحث ویژه در محاسبات نرم ۳ ۴۸ - ۴۸ اجازه استاد درس
  دانشجو موظف است دست کم ۶ واحد از درس های جدول شماره ۲-۴ را اختیارکند.
  دانشجو باید با نظر گروه دو درس از درس های جدول های ۱-۱ الی ۱-۷ یا ۲-۱ الی ۲-۷ و یا یکی از دوره های کارشناسی ارشد مرتبط را اختیار کند.
   
   
  جدول شماره ۱-۵: درسهای الزامی گرایش نظریه سیستمها
  شماره ردیف نام درس تعداد واحدها
  ۱ داده کاوی محاسباتی ۳
  ۲ الگوریتمهای پیشرفته ۳
  ۳ طراحی نرم افزار پیشرفته ۳
   
  جدول شماره ۲-۵: درسهای تخصصی-انتخابی گرایش نظریه سیستمها
  کد درس نام درس تعداد واحدها ساعت پیشنیاز یا زمان ارائه درس
  نظری عملی جمع
  ۱ طراحی نرم فزار پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۲ سیستم عامل پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۳ پایگاه داده پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۴ سیستم های بلادرنگ ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۵ سیستم های تصمیم یار ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۶ کامپایلر پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۷ سیستم های توزیع شده ۳ ۴۸ - ۴۸ هوش مصنوعی
  ۸ شبکه های کامپیوتری پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۹ مباحث ویژه در نظریه سیستم ها ۳ ۴۸ - ۴۸ اجازه استاد درس
  دانشجو موظف است دست کم ۶ واحد از درس های جدول شماره ۲-۵ را اختیارکند.
  دانشجو باید با نظر گروه دو درس از درس های جدول های ۱-۱ الی ۱-۷ یا ۲-۱ الی ۲-۷ و یا یکی از دوره های کارشناسی ارشد مرتبط را اختیار کند.
   
   
  جدول شماره ۱-۶: درسهای الزامی گرایش علوم تصمیم و دانش
  شماره ردیف نام درس تعداد واحدها
  ۱ داده کاوی محاسباتی ۳
  ۲ الگوریتم های پیشرفته ۳
  ۳ بهینه سازی محدب ۳
   
   
  جدول شماره ۲-۶: درسهای تخصصی- انتخابی گرایش علوم تصمیم و دانش
  کد درس نام درس تعداد واحدها ساعت پیشنیاز یا زمان ارائه درس
  نظری عملی جمع
  ۱ تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ۳ ۴۸ - ۴۸ تحقیق در عملیات
  ۲ محاسبات نرم ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۳ یادگیری ماشین ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۴ اطلاعات و عدم قطعیت ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۵ سیستمهای تصمیم گیری فازی ۳ ۴۸ - ۴۸ تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
  ۶ ریاضیات یادگیری ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۷ بهینه سازی ترکیبیاتی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۸ فرآیندهای تصادفی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۹ احتمال و آمار فازی ۳ ۴۸ - ۴۸ محاسبات نرم
  ۱۰ نظریه بازی ها ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۱۱ بهینه سازی فرایافتاری ۳ ۴۸ - ۴۸ تحقیق در عملیات
  ۱۲ داده کاوی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۱۳ داده کاوی پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی
  ۱۴ متن کاوی و وب کاوی ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی
  ۱۵ شبکه های عصبی مصنوعی ۳ ۴۸ - ۴۸ بهینه سازی ریاضی یا اجازه استاد
  ۱۶ سیستم های چندعامله ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۱۷ مباحث ویژه در علوم تصمیم و دانش ۳ ۴۸ - ۴۸ اجازه استاد
  دانشجو موظف است دست کم ۶ واحد از درس های جدول شماره ۲-۶ را اختیارکند.
  دانشجو باید با نظر گروه دو درس از درس های جدول های ۱-۱ الی ۱-۷ یا ۲-۱ الی ۲-۷ و یا یکی از دوره های کارشناسی ارشد مرتبط را اختیار کند.
   
   
  جدول شماره ۱-۷: درسهای الزامی گرایش داده کاوی
  شماره ردیف نام درس تعداد واحدها
  ۱ داده کاوی محاسباتی ۳
  ۲ الگوریتم های پیشرفته ۳
  ۳ داده کاوی ۳
   
   
  جدول شماره ۲-۷: درسهای تخصصی- انتخابی گرایش داده کاوی
  کد درس نام درس تعداد واحدها ساعت پیشنیاز یا زمان ارائه درس
  نظری عملی جمع
  ۱ ریاضیات یادگیری ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۲ بهینه سازی محدب ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۳ بهینه سازی ترکیبیاتی ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۴ یادگیری ماشین ۳ ۴۸ - ۴۸ -
  ۵ یادگیری ماشین آماری ۳ ۴۸ - ۴۸ یادگیری ماشین
  ۶ داده کاوی پیشرفته ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی
  ۷ متن کاوی و وب کاوی ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی
  ۸ انتخاب ویژگی و استخراج ویژگی ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی
  ۹ گراف کاوی ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی یا اجازه استاد
  ۱۰ مدل های گرافی احتمالاتی ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی یا اجازه استاد
  ۱۱ شبکه های پیچیده ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی یا اجازه استاد
  ۱۲ دیداری سازی داده ها ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی یا اجازه استاد
  ۱۳ شناسابی دور افتاده ها ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی یا اجازه استاد
  ۱۴ مدل سازی و پردازش مه داده ها ۳ ۴۸ - ۴۸ داده کاوی
  ۱۵ یادگیری ژرف ۳ ۴۸ - ۴۸ یادگیری ماشین
  ۱۶ مباحث ویژه در داده کاوی ۳ ۴۸ - ۴۸ اجازه استاد

  دانشجو موظف است دست کم ۶ واحد از درس های جدول شماره ۲-۷ را اختیارکند.
  دانشجو باید با نظر گروه دو درس از درس های جدول های ۱-۱ الی ۱-۷ یا ۲-۱ الی ۲-۷ و یا یکی از دوره های کارشناسی ارشد مرتبط را اختیار کند.   
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 6638 بار   |   دفعات چاپ: 344 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر