فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
1
آمار و احتمالات مهندسی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
فردوس گرجی
2
آمار و احتمالات مهندسی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
فردوس گرجی
3
آمار و احتمالات مهندسی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
زهراسادات مشکانی فراهانی
4
آمار و احتمالات مهندسی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
احمد عبدالهی
5
آمار و احتمالات مهندسی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
احمد عبدالهی
6
آمار و احتمالات مهندسی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
سمیه میره
7
آنالیز تابعی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
مهدی رستمی
8
آنالیز حقیقی ۱
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
سیدمنصور واعظ پور
9
آنالیز روی منیفیلد
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
دکتری
ناصر بروجردیان
10
آنالیز ریاضی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
نرجس رضی
11
آنالیز عددی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
هادی محمدی فیروزجائی
12
احتمال ۱
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
سحر اصیلی
13
استنباط آماری ۲
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
اسماعیل خرم
14
اصول حسابداری و هزینه‌یابی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
عباس خلیلی
15
اصول سیستمهای عامل
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
محمد مهدی بجانی
16
انالیز توالی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
نازنین حسین خان
17
برنامه سازی پیشرفته وکارگاه
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
محمد مهدی بجانی
18
برنامه سازی پیشرفته وکارگاه
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
محمد مهدی بجانی
19
برنامه‌ریزی متغیرهای صحیح و نظریه شبکه‌ها
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
فرناز هوشمند خلیق
20
برنامه‌نویسی کامپیوتر
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
نسترن حق پرست
21
برنامه‌نویسی کامپیوتر
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
زهرا یزدانیان
22
برنامه‌نویسی کامپیوتر
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
علی ابراهیمی جهان
23
برنامه‌نویسی کامپیوتر
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
علی ابراهیمی جهان
24
برنامه‌نویسی کامپیوتر
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
محمدحسن شیرعلی شهرضا
25
برنامه‌نویسی کامپیوتر
ریاضی و علوم کامپیوتر
14012
کارشناسی
محمدحسن شیرعلی شهرضا
اولین
قبلی
1
...