فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
1
آمار و احتمالات مهندسی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
زهراسادات مشکانی فراهانی
2
آمار و احتمالات مهندسی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
عادل محمدپور
3
آمار و احتمالات مهندسی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
زهراسادات مشکانی فراهانی
4
آمار و احتمالات مهندسی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
فردوس گرجی
5
آمار و احتمالات مهندسی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
فردوس گرجی
6
آنالیز تابعی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
مهدی رستمی
7
آنالیز حقیقی ۱
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
سیدمنصور واعظ پور
8
آنالیز ریاضی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
امید نقشینه ارجمند
9
آنالیز عددی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
فاطمه شاکری
10
آنالیز هارمونیک
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
عبدالرسول پورعباس
11
احتمال ۱
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
محمد محمدی چلیکدانی
12
استنباط آماری ۲
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
اسماعیل خرم
13
اصول حسابداری و هزینه‌یابی
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
عباس خلیلی
14
اصول سیستمهای عامل
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
زینب حاجی محمدی
15
اصول طراحی نرم افزار وکارگاه
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
حسین نوری خواه
16
انالیز توالی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
فاطمه زارع میرک آباد
17
برنامه سازی پیشرفته وکارگاه
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
محمد عسگری پور
18
برنامه سازی پیشرفته وکارگاه
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
مهدی قطعی
19
برنامه‌نویسی کامپیوتر
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
بهزاد اشجری
20
برنامه‌نویسی کامپیوتر
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
هایده علی آبادی
21
برنامه‌نویسی کامپیوتر
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
هانیه فلاح اسلاملو
22
برنامه‌نویسی کامپیوتر
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
نسترن حق پرست
23
برنامه‌نویسی کامپیوتر
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
شقایق مکرمی
24
برنامه‌نویسی کامپیوتر
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
علیرضا منظمی
25
برنامه‌نویسی کامپیوتر
ریاضی و علوم کامپیوتر
14002
کارشناسی
محمد مهدی بجانی
اولین
قبلی
1
...