فهرست مقالات مجلات
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان مجله
تاریخ انتشار
26
تأمین محرمانگی دادهها و توابع بطور همزمان در محیطهای ابری با استفاده از رمزنگاری همریخت
امین حسینقلی زاده,فرهاد رحمتی,محمد علی
امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(منادی)
1402/12/22
27
The Long-Time Existence of the Finslerian Ricci Flow
محمد یاراحمدی,بهروز بیدآباد,علیرضا شاهی
BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY
1402/12/14
28
A new relaxation technique based on fractional representation to solve bilinear models: Application to the long horizon crude oil scheduling problem
محمد نصیر یاراحمدی,سید علی میرحسنی,فرناز هوشمند خلیق
.AUT Journal of Mathematics and Computing
1402/12/14
29
Conformally closed weakly Landsberg metrics
اکبر طیبی,بهزاد نجفی سقزچی
Acta Mathematica Universitatis Comenianae
1402/12/12
30
The three harmonic homologies theorem
فهیمه حیدری,بیژن هنری
EXPOSITIONES MATHEMATICAE
1402/12/11
31
Difference potentials method for the nonlinear convection-diffusion equation with interfaces
محبوبه توکلی طامه,فاطمه شاکری
APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS
1402/11/12
32
Investigation of combustion model via the local collocation technique based on moving Taylor polynomial (MTP) approximation/domain decomposition method with error analysis
مصطفی عباس زاده,امیررضا خدادادیان,مریم پرویزی,مهدی دهقان
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS
1402/11/12
33
Solving 2D damped Kuramoto-Sivashinsky with multiple relaxation time lattice Boltzmann method
رضا محمدی ارانی,مهدی دهقان,مصطفی عباس زاده
APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS
1402/11/12
34
Supervised learning and meshless methods for two-dimensional fractional PDEs on irregular domains
مصطفی عباس زاده,محمود ا ذکی,احمد اس هندی,مهدی دهقان
MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION
1402/11/12
35
Fixed fleet open vehicle routing problem: Mathematical model and a modified an colony optimization
مجید یوسفی خوشبخت,فرزاد دیده ور,فرهاد رحمتی,ذکیر حسین احمد
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES
1402/11/10
36
Element orders and codegrees of characters in non-solvable groups
زینب اخلاقی,إمانویل پچیفیچی,لوسیا سانوس
JOURNAL OF ALGEBRA
1402/11/5
37
تعمیم مفهوم صحت ساختاری فرآیندهای کسب و کار از شبکه‌های پتری کلاسیک به مدل‌های فرآیندی BPMN
یحیی پورسلطانی,محمدحسن شیرعلی شهرضا,سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
1402/10/30
38
Numerical simulation of spatio-temporal spread of an infections disease utilizing a collocation method based on local radial basis functions
فاطمه اسدی مهرگان,پوریا عصاری ,مهدی دهقان
ENGINEERING WITH COMPUTERS
1402/10/23
39
A comparative study of fracture conductivity prediction using ensemble methods in the acid fracturing treatment in oil wells
پارسا خرازی اصفهانی,محمدرضا اکبری,یاسین خلیلی
Scientific Reports
1402/10/15
40
Adverse drug reaction prediction using voting ensemble training approach
میلاد بشارتی فرد,زهرا قربانعلی,فاطمه زارع میرک آباد
AUT Journal of Mathematics and Computing
1402/10/11
41
HUAP: Practical Attribute-Based Access Control Supporting Hidden Updatable Access Policies for Resource-Constrained Devices
مصطفی چگینی,محمد علی,جواد مهاجری,محمدرضا عارف
The ISC International Journal of Information Security
1402/10/11
42
Verifiable and privacy-preserving fine-grained data management in vehicular fog computing: A game theory-based approach
زهراسادات سیدی بنه کهل,فرهاد رحمتی,محمد علی,سیمون لیو
Peer-to-Peer Networking and Applications
1402/9/29
43
Cycle algebras and polytopes of matroids
تیم رومر,سارا سعیدی مدنی
JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA
1402/9/21
44
Simulation of Ginzburg–Landau equation via rational RBF partition of unity approach
مصطفی عباس زاده,علیرضا باقری سالک,تقرید عبدالکریم حاتم العزیرج
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS
1402/9/17
45
Exploring ceRNA networks for key biomarkers in breast cancer subtypes and immune regulation
علیرضا شریعتمداری طالقانی,یاسمن ظهراب بیگی,فاطمه زارع میرک آباد,علی مسعودی نژاد
Scientific Reports
1402/9/6
46
Well-posedness of space fractional Ginzburg–Landau equations involving the fractional Laplacian arising in a Bose–Einstein condensation and its kernel based approximation
حامد محبعلیزاده,حجت اله ادیبی,مهدی دهقان
COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION
1402/8/30
47
BioAct-Het: A Heterogeneous Siamese Neural Network for Bioactivity Prediction Using Novel Bioactivity Representation
مهدی پیکان حیرتی,زهرا قربانعلی,محمد اکبری,قاسم پیشگاهی,فاطمه زارع میرک آباد
ACS Omega
1402/8/24
48
A Novel Spatiotemporal 3D CNN Framework with Multi-task Learning for Efficient Structural Damage Detection
صادق کرد,تورج تقی خانی,محمد اکبری
STRUCTURAL HEALTH MONITORING-AN INTERNATIONAL JOURNAL
1402/8/15
49
Comparison of symbolic and ordinary powers of parity binomial edge ideals
نادیا تقی پور,شمیلا بیاتی,فرهاد رحمتی
MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK
1402/8/11
50
A distributionally robust approach for the risk-parity portfolio selection problem
مریم بیات,فرناز هوشمند خلیق,سید علی میرحسنی
AUT Journal of Mathematics and Computing
1402/8/9