فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
آبتین ماه یار
علوم کامپیوتر-داده کاوی
کارشناسی ارشد
1402
2
آرش تیموری
علوم کامپیوتر-الگوریتم و نظریه محاسبه
کارشناسی ارشد
1402
3
آرمیتا نادری
ریاضیات و کاربردها
کارشناسی
1402
4
ابوالفضل شاهسوند
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1402
5
احمد دلگرم
علوم کامپیوتر-داده کاوی
کارشناسی ارشد
1402
6
احمدرضا حریری
علوم کامپیوتر-الگوریتم و نظریه محاسبه
کارشناسی ارشد
1402
7
ارمان شاکری ندرابادی
علوم کامپیوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1402
8
اریسا احمدی
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1402
9
ارین جعفری
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1402
10
اشرف حبیبی
آمار ریاضی
کارشناسی ارشد
1402
11
اشکان طاهری کریمی
علوم کامپیوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1402
12
افشین یعقوبی
امار
دکتری
1402
13
اکرم کریمی بنادکوکی
ریاضی کاربردی-ریاضی مالی
کارشناسی ارشد
1402
14
امیرحسین تکریمی خواه فومنی
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1402
15
امیرحسین جغتائی
علوم کامپیوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1402
16
امیرحسین کش دهقان
ریاضیات و کاربردها
کارشناسی
1402
17
امیرحسین مرادی
ریاضی کاربردی-ریاضی مالی
کارشناسی ارشد
1402
18
امیررضا رضوانی پور
ریاضیات و کاربردها- جبر
کارشناسی ارشد
1402
19
امیرعباس قره شیخ بیات
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
کارشناسی ارشد
1402
20
امیرفراز فاضلی فر
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1402
21
امیرمحمد ذاکر
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1402
22
امیرمحمد طاهری
علوم کامپیوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1402
23
امیرمحمد کاوش
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1402
24
ایلیا اسدی
علوم کامپیوتر
کارشناسی
1402
25
ایلیا الماسی
علوم کامپیوتر-الگوریتم و نظریه محاسبه
کارشناسی ارشد
1402
اولین
قبلی
1
...