بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲ -

ارتقای شایسته سرکار خانم دکتر هوشمند خلیق را به مرتبه دانشیاری

ارتقای شایسته سرکار خانم دکتر هوشمند خلیق را به مرتبه دانشیاری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ -

قابل توجه دانشجویان  کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ورودی ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان  کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ورودی ۱۴۰۱

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ -

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضی محض ورودی ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضی محض ورودی ۱۴۰۱