دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- مرکز تحقیقات بهینه سازی، شبکه و شهر هوشمند
مرکز تحقیقات بهینه سازی و شبکه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 


سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهدی قطعی
 

این مرکز از مراکز تحقیقات بنیادین در حوزه علوم کامپیوتر، بهینه سازی شبکه و شهر هوشمند می باشد. در سوابق این مرکز طراحی شبکه اتوبوس سریع تهران (بی ار تی) و تدوین سند معماری ملی سیستمهای حمل و نقل هوشمند می باشد. برای اطلاعات بیشتر به آدرس های زیر مراجعه فرمایید:
 

Novelties, Optimization and Redesigning of Cities

سیستمهای تصمیم یار در شهر هوشمند


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-7.1454.2365.fa.html
برگشت به اصل مطلب