دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- آزمایشگاه آمار و داده کاوی
آزمایشگاه آمار و داده کاوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 

سرپرست آزمایشگاه: دکتر عادل محمدپور
 

آزمایشگاه آمار تحت سرپرستی دکتر عادل محمد پور به فعالیتهای زیر می پردازد.

۱. انجام طرح های پژوهشی ، که از جمله طرح های به انجام رسیده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ارزیابی درونی گروههای دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر

- ممیزی علم آمار

- امکان سنجی استفاده از آمار گیری اینترنتی در ایران

- آزمایشگاه مجازی سریهای زمانی

۲. برگزاری ، آزمایشگاههای مجازی

- روش های آماری

- خوشه بندی

- مویک و کاربردهای آن

- سریهای زمانی

- روش تحقیق

- فنون آماری

۳. مشاوره آماری

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-7.1455.2366.fa.html
برگشت به اصل مطلب