دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- مرکز تحقیقات بهینه سازی و شبکه
مرکز تحقیقات بهینه سازی و شبکه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 


سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهدی قطعی
 

این مرکز از مراکز تحقیقات بنیادین در حوزه علوم کامپیوتر، بهینه سازی شبکه و شهر هوشمند می باشد. در سوابق این مرکز طراحی شبکه اتوبوس سریع تهران (بی ار تی) و تدوین سند معماری ملی سیستمهای حمل و نقل هوشمند می باشد. برای اطلاعات بیشتر به آدرس های زیرمراجعه فرمایید.

Network & Optimization Research Center

سیستمهای تصمیم یار در شهر هوشمند

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.1454.2365.fa
برگشت به اصل مطلب