دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اساتید همکار
اساتید همکار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/22 | 


دکتر مهدی رمضانی


مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: ramezaniaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۶

 


دکتر اسدالله رضوی


مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: arazaviaut.ac.ir
شماره تلفن: 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.1463.2520.fa
برگشت به اصل مطلب