دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اساتید بازنشسته
اساتید بازنشسته

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/22 | 

 

اساتید بازنشسته

پروفسور حجت الله ادیبی

استاد


علایق پژوهشی: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 
معادلات انتگرال   الاستیسیته 
معادلات دیفرانسیل تصادفی 

گروه: ریاضی کاربردی
رایانامه: adibih[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۴

پروفسور مهدی تشکری هاشمی

استاد


علایق پژوهشی:  
 
گروه:

رایانامه: hashemi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۲

پروفسور میرمحسن رزاقی کاشانی

استاد


علایق پژوهشی:  
 
گروه:

رایانامه:

تلفن:

پروفسور عبدالحمید ریاضی

استاد


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه: riazi[at]aut.ac.ir

تلفن:

دکتر صادق رضائی

دانشیار


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه: srezaei[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۲

دکتر سید احسان الله بنی فاطمی

استادیار


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه: banifatemi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۷

دکتر محمدابراهیم شیری احمدآبادی

استادیار


علایق پژوهشی:  


گروه: علوم کامپیوتر
رایانامه: shiri[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۴۸

دکتر بهمن عرب زاده

استادیار


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه: arabzadeh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۹

دکتر رجبعلی قندهاری

استادیار


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه:

تلفن:

دکتر مجتبی مظفری

استادیار


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه: mozaffar[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۵

دکتر مسعود نیکوکار

استادیار


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه:

تلفن:

یوسف امیر ارجمند

مربی


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه: amirarj[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۷

سید محمدتقی لواسانی

مربی


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه:

تلفن:

احمد عبداللهی

مربی


علایق پژوهشی:  


گروه:
رایانامه: damhaabd[at]aut.ac.ir

تلفن:

هایده علی آبادی

مربی


علایق پژوهشی:  


گروه: علوم کامپیوتر
رایانامه: aliabadi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۵۲

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-7.1464.2519.fa.html
برگشت به اصل مطلب