دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 

دکتر فاطمه زارع میرک آباد

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: f.zareaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۷۴


 

دکتر مهدی قطعی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: ghateeaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۱


 


دکتر علی محدث خراسانی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: mohadesaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۵۷

 

دکتر محمد اکبری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: akbari.maaut.ac.ir
شماره تلفن: 


 

دکتر فرزاد دیده ور

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: didehvaraut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۵


 

دکتر زاهد رحمتی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: zrahmatiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۲


 


دکتر محمدحسن شیرعلی شهرضا

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: hshiraliaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۴۸


 

دکتر سعید شیری قیداری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: shiryaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۴


 

دکتر امین غیبی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: amin.gheibiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۳


 

دکتر سید ناصر هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: nhashemiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۷۲
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.1520.2644.fa
برگشت به اصل مطلب