دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- رشته ریاضی محض
رشته ریاضی محض

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 

ریاضی محض

دوره تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی محض در سال ۱۳۷۱ با تاسیس مقطع کارشناسی ارشد و در سال ۱۳۷۵ با راه‌اندازی دوره دکتری آغاز به کار نمود.

در حال حاضر گروه ریاضی کاربردی سالانه حدود ۳۵ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و حدود ۱۵ دانشجوی دکتری در مقطع دکتری پذیرش می‌نماید.

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه ریاضی کاربردی در زمینه‌های زیر می‌باشد:

 • جبرجابجایی

 • جبرغیرجابجایی

 • نظریه گراف

 • آنالیز ترکیبی

 • گروه‌های متناهی

 • هندسه منفیلد

 • توپولوژی جبری

 • آنالیز غیرخطی

 • منطق ریاضی

 • آنالیز تابعی

 • آنالیز هارمونیک


  گرایش جبر:
   

  درس اصلی گرایش جبر: جبر پیشرفته

  به دانشجویان توصیه می شود دو درس الزامی دیگر خود را از بین درس های آنالیز حقیقی ۱، هندسه منیفلد، توپولوژی جبری یا ....  انتخاب نمایید.

  جدول شماره ۱: درس های تخصصی – انتخابی (گرایش جبر)

  شماره درس نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز یا هم نیاز (ها)
  جمع نظری عملی
  ۲۰۰ جبر پیشرفته ۳ ۴۸ ۴۸ - مبانی جبر
  ۲۰۱ گرو ه های متناهی ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۰۲ گروه های نامتناهی ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
  ۲۰۳ گروه های خطی ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
  ۲۰۴ گروه های جایگشتی ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
  ۲۰۵ نظریه محاسباتی گروه ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۰۶ نظریه نمایش گروه ها ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
  ۲۰۷ نمایش آزاد گروه ها ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۰۸ گروه های حل پذیر متناهی ۳ ۴۸ ۴۸ - گروه های متناهی
  ۲۰۹ جبر جا به جایی ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
  ۲۱۰ جبر جا به جایی ترکیبیاتی ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
  ۲۱۱ جبر جابه جایی محاسباتی ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
  ۲۱۲ جبر همولوژی ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
  ۲۱۳ جبرهای غیر شرکت پذیر ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
  ۲۱۴ نظریه حلقه ها ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
  ۲۱۵ نظریه حلقه های مدرج ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
  ۲۱۶ نظریه رسته ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۱۷ جبر جامع ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۱۸ نظریه مشبکه ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۱۹ ابرساختارهای جبری ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۲۰ نظریه اتوماتا ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۲۱ نظریه اتوماتای فازی ۳ ۴۸ ۴۸ - نظریه اتوماتا
  ۲۲۲ ساختارهای جبری فازی ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۲۳ ساختارهای جبری مرتب ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۲۴ ساختارهای جبری منطقی ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۲۵ نظریه نمایش تکواره ها ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۲۶ نظریه نیم گروه ها ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۲۷ همولوژی تکواره ها ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۲۸ گراف ها وحلقه ها ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
  ۲۲۹ گراف ها و ماتریس ها ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۳۰ گراف ها و گروه ها ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۳۱ نظریه کدگذاری جبری ۳ ۴۸ ۴۸ - جبر پیشرفته
  ۲۳۲ نظریه جبری اعداد ۳ ۴۸ ۴۸ - ندارد
  ۲۳۳ مباحث ویژه در جبر ۳ ۴۸ ۴۸ - اجازه گروه

  دانشجو موظف است دست کم ۹ واحد (۳ درس) از درس های جدول شماره ۱ را اختیار کند

   

   

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-7.1530.2376.fa.html
برگشت به اصل مطلب