دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- مسئولین دانشکده
مسئولین دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 

دکتر علی محدث خراسانی

مسئولیت: رئیس دانشکده
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۰ 

دکتر عبدالرسول پورعباس

مسئولیت: معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۲ 

دکتر مهدی قطعی

مسئولیت: معاون آموزشی
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۱ 

مهندس مجتبی ترکیان

مسئولیت: مدیر مالی اداری دانشکده
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۱۱ 

دکتر اسماعیل خرم

مسئولیت: مدیرگروه آمار
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۷ 

دکتر فاطمه زارع میرک آباد

مسئولیت: مدیرگروه علوم کامپیوتر
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۷۴ 

دکتر مصطفی شمسی

مسئولیت: مدیرگروه ریاضی کاربردی
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۸ 

دکتر سید منصور واعظ پور

مسئولیت: مدیرگروه ریاضی محض
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۶ 

دکتر علیرضا مفیدی

مسئولیت: استاد مشاور دانشجویان ممتاز
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۵ 
دکتر امید نقشینه ارجمند

مسئولیت: استاد مشاور المپیادهار دانشجویی
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۷۳
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.2361.2353.fa
برگشت به اصل مطلب