دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- گروه آمار
گروه آموزشی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/9 | 
دکتر اسماعیل خرم

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: eskhoraut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۷


 

دکتر سعید رضاخواه ورنوسفادرانی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: rezakhahaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۴

 

دکتر مینا غفاری‌ قره‌ شیران

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: aminghafariaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۰

 

دکتر عادل محمدپور

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: adelaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۳

 
دکتر امید نقشینه ارجمند
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: naghshinehaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۷۳
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.2376.2336.fa
برگشت به اصل مطلب