دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- گروه ریاضی کاربردی
گروه آموزشی ریاضی کاربردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 
دکتر مصطفی شمسی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: m_shamsiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۸


 

دکتر حجت الله ادیبی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: adibihaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۴


 

دکتر مهدی دهقان
صفحه دانشکده دکتر مهدی دهقان
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: mdehghanaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۳


 

دکتر سیدعلی میرحسنی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: a_mirhassaniaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۴۱


 

دکتر محمدرضا رفسنجانی صادقی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: msadeghiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۰


 

دکتر علی حاتم

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: alihatamaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۴۶


 

دکتر فاطمه شاکری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: fatemehshakeriaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۹


 

دکتر عرفان صلواتی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: erfan.salavatiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۱


 

دکتر مصطفی عباس زاده

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: m.abbaszadehaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۸


 

دکتر فرهاد فخار ایزدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: f.fakharaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۰


 
دکتر فرناز هوشمند خلیق
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: f.hooshmand.khalighaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۵۹

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.2378.2349.fa
برگشت به اصل مطلب