دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- سوالهای متداول
نوع مدرک و حد نصاب قابل قبول زبان دانشجویان دکترا چیست؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/20 | 
  1. نوع مدرک و حد نصاب قابل قبول زبان دانشجویان دکترا چیست؟
  • ﭘﯿﺮﻭ ﺟﺴﻠﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﺭﺥ  ۹۹/۷/۲۸   ﻣﻮﺿﻮﻉ یکسان‌سازﯼ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻣﺪﺭﮎ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮیاﻥﺩﮐﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ   ،ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩید ﻧﻤﺮﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩیدﻩ ،ﻭ ﻣﻼﮎ ﺍﺭﺯیاﺑﯽ ﻧﻤﺮﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭیخ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻄﻮﺭ یکسان ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮیاﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺟﺪﻭﻝ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ‪.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-7.5259.12283.fa.html
برگشت به اصل مطلب